Toelichting bij de weigering van een behandelend huisarts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts
heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen,
heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over
een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of
ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan
zij: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de
kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een
parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de
‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die
arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zij:
1) De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling
en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei
belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de
behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op
deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw
behandeling.
2) Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd
voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om
een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring
afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zij bij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen?
1) U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan
met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te
vullen vragenlijst.
2) U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke
feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de
uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een
geneeskundige verklaring vraagt. Uw arts mag hiervoor een vergoeding vragen.
3) U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder
behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw
gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar
beoordeling betrekken.

Top